Στα 427,35 ευρώ ο μέσος μισθός μερικής απασχόλησης


Στα 49,96 ευρώ ανέρχεται το μέσο ημερομίσθιο σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων και ο μέσος μισθός στα 1.182,76 ευρώ. Αντίστοιχα, στη μερική απασχόληση ανέρχονται στα 23,58 ευρώ και 427,35 ευρώ. Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, από την επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν για τον Αύγουστο του 2016 και από τις εγγραφές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί κατά το χρόνο επεξεργασίας, που δημοσίευσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Από τα στοιχεία προκύπτουν τα εξής: 

Επιχειρήσεις-ασφαλισμένοι

Υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν ΑΠΔ από 248.513 κοινές επιχειρήσεις και 9.918 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ, ανέρχεται σε 1.981.501, εκ των οποίων 1.951.230 σε κοινές επιχειρήσεις και 30.271 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Δημογραφικά στατιστικά στοιχεία

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 54,31% των α σφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 53,62% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,88%, ενώ με μερική απασχόληση το 45,92%. Στο σύνολο των επιχειρήσεων, 24,11% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 54,86% έως 39 ετών. Επίσης, 71,09% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 71,16% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 66,26%.

Τέλος, στο σύνολο των επιχειρήσεων, 17,11% των ασφαλισμένων είναι 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 16,89% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 30,82%. Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 88,19% έχουν ελληνική υπηκοότητα, 2,65% άλλης χώρας ΕΕ και 9,16% χώρας εκτός ΕΕ. Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις, 88,64% έχουν ελληνική υπηκοότητα, 2,66% άλλης χώρας ΕΕ και 8,71% χώρας εκτός ΕΕ, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 59,23%, 2,18% και 38,59%.

Οι αλλοδαποί άνδρες αντιπροσωπεύουν το 12,20% των ασφαλισμένων ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες το 11,36% των ασφαλισμένων γυναικών. Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων, 52,46% έχουν αλβανική υπηκοότητα. Στους αλλοδαπούς άντρες, 55,77% είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι υπήκοοι του Πακιστάν με 7,90%, και της Βουλγαρίας με 5,06%. Στις αλλοδαπές γυναίκες, 48,23%, είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι ασφαλισμένες βουλγαρικής υπηκοότητας με 11,59% και ρουμάνικης με 7,96%.

Η οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων έχει ως εξής:

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 21,62% απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 21,58% στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και 13,63% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». Το 22,37% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 19,01% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και 13,39% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». Το 47,66% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας ΕΕ απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 13,32% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 10,37% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Στους ασφαλισμένους αλβανικής υπηκοότητας, 41,80% εργάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 15,15% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 14,48% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο». Στους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, πλην αυτών της ΕΕ και των Αλβανών υπηκόων, 32,55% απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 21,77% σε «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 20,45% στο «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». Από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές», το 25,89% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 3,78% των ασφαλισμένων. Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 22,33% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 21,58% των ασφαλισμένων. Ακόμη, από τους εργαζόμενους στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», το 13,36% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 13,63% των ασφαλισμένων.

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι «Υπάλληλοι Γραφείου» με ποσοστό 21,59%. 27,02% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», 26,41% είναι «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», ενώ 13,37% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες». Το 37,50% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας ΕΕ απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», 28,35% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες» και 16,33% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου».

Οι ασφαλισμένοι αλβανικής υπηκοότητας στη συντριπτική τους πλειοψηφία (42,67%) απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 33,66% απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 9,35% ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες». Σχετικά με τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών υπηκόων, 40,43% απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 29,10% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 11,77% ως «Υπάλληλοι Γραφείου».

Βασικά στοιχεία μηνιαίας απασχόλησης

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, η μέση απασχόληση είναι 22,02 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 22,15 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,14. Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 49,96 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.182,76 ευρώ. Αντίστοιχα, στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 23,58 ευρώ και 427,35 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα, το μέσο ημερομίσθιο είναι 40,42 ευρώ και ο μέσος μισθός 531,12 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες. Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 63,50% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 60,65%. Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 85,39% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 97,66%.

Σύγκριση βασικών μεγεθών Αυγούστου 2016-Ιουλίου 2016

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,04%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 7,76% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 1,15%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων μειώθηκε κατά 1,29%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 2,31%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 5,40% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 2,28%. Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,09% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 1,44%. Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 2,23% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 6,76%.

Σύγκριση βασικών μεγεθών Αυγούστου 2016-Αυγούστου 2015

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 5,44%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 12,88% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 5,55%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 3,42%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 14,49%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 7,29%. Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων μειώθηκε από 46,28% στο 45,69%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,18%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 6,74%. Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 2,09%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,89% και στο σύνολο μειώθηκε κατά 2,07%. Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 2,24% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 8,76%. Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 1,13%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 0,55%.

 (Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

  www.huffingtonpost.gr
Name

Admin Says,736,Break News,10324,History,514,Humor-Σάτυρα-Κεντρίσματα,975,Interesting,2393,Movies,13,Nature-Travel,477,Reportage-Exclusive,69,Sience - Technology,536,Social Media,136,Sports,950,Video,29,Άρθρα,528,Αστυνομιία-Έγκλημα,1073,Βιβλία-Εκδόσεις,72,Γιώργος Φάκος,239,Διηγήματα,49,Ειδήσεις,11777,Ηealth - Μedicine,1152,Καταγγελίες,211,Λογοτεχνία,10,Λογοτεχνία.,5,Μαγειρική-συνταγές,682,Μουσική,194,Νίκος Ράμμος,237,Ομογένεια,862,Συγγραφείς,141,
ltr
item
TGBNEWS: Στα 427,35 ευρώ ο μέσος μισθός μερικής απασχόλησης
Στα 427,35 ευρώ ο μέσος μισθός μερικής απασχόλησης
https://3.bp.blogspot.com/-MJKGzSbxHDU/WT6j19hajpI/AAAAAAAB0RY/T_91NqC-HsEgZEuGLmjORKP67VZyRsCrQCLcB/s640/n-PART-TIME-large570.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-MJKGzSbxHDU/WT6j19hajpI/AAAAAAAB0RY/T_91NqC-HsEgZEuGLmjORKP67VZyRsCrQCLcB/s72-c/n-PART-TIME-large570.jpg
TGBNEWS
http://www.tgbnews.com/2017/06/42735.html
http://www.tgbnews.com/
http://www.tgbnews.com/
http://www.tgbnews.com/2017/06/42735.html
true
2038196663235419812
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy