Δύο χρόνια capital controls: Χτύπημα στο εμπόριο


Με τη συμπλήρωση των δύο χρόνων από την επιβολή των capital controls στην ελληνική οικονομία η ΕΣΕΕ κάνει μια αποτίμηση του μέτρου στην επιχειρηματικότητα και την αγορά. Παραθέτει οκτώ παραμέτρους που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην έως σήμερα εξέλιξη των Κεφαλαιακών Περιορισμών και επηρέασαν άμεσα τον τρόπο λειτουργίας, αλλά και το σχεδιασμό χιλιάδων επιχειρήσεων. Ειδικότερα

1. Ρευστότητα

Οι έντονοι περιορισμοί που είχαν επιβληθεί με τη θέσπιση των Capital Controls, τόσο όσον αφορά στο ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών από τα ATMs των τραπεζών όσο και στις συναλλαγές των επιχειρήσεων με το εξωτερικό, έχουν χαλαρώσει σε σημαντικό βαθμό. Η αναγκαία έγκριση από την αρμόδια επιτροπή (Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών) σε όποια επιχείρηση επιθυμούσε να εισαγάγει αγαθά, πρώτες ύλες, μηχανήματα κ.α., προκειμένου να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της, αποδείχθηκε χρονοβόρα και συνάμα καταδικαστική για πολλές εξ’ αυτών.

Παράλληλα και με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της λειτουργίας της επιχείρησής τους, αρκετοί ελεύθεροι επαγγελματίες αναγκάστηκαν να λάβουν μέτρα όπως η καθυστέρηση των πληρωμών προς τους προμηθευτές και το προσωπικό τους (μισθοδοσίες) ή ακόμη να «παγώσουν» την παραγωγική διαδικασία των μονάδων τους, εξαιτίας της έλλειψης πρώτων υλών. Η επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων προκάλεσε σημαντικές επιπλοκές στην Αγορά και εξαιτίας της διόγκωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών που συνεπάγεται η πληρωμή προμηθευτών στο εξωτερικό, σε μια περίοδο κορύφωσης των αναγκών λόγω της έναρξης της νέας σεζόν.

Μία σημαντική διαπίστωση η οποία έγινε ιδιαιτέρως αντιληπτή με την πάροδο των μηνών συνίσταται στο γεγονός πως οι Κεφαλαιακοί Περιορισμοί αποδείχθηκαν ιδιαίτερα επιζήμιοι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό γιατί οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δε διαθέτουν την αναγκαία ρευστότητα, αλλά ούτε και μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, με συνέπεια να αναγκάζονται να προβαίνουν σε συχνότερες εισαγωγές μικρότερων ποσοτήτων εμπορεύματος, ενίοτε δε και σε υψηλότερες τιμές. Ταυτόχρονα, η μη έγκαιρη διεκπεραίωση των εισαγωγών έχει συχνά επιπτώσεις και στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, καθώς πολλές από αυτές εισάγουν πρώτες ύλες από το εξωτερικό που είναι αναγκαίες για την παραγωγή των προϊόντων τους.

Έτσι, το πρόβλημα επεκτείνεται και στις εξαγωγές, επιβαρύνοντας περαιτέρω το ήδη υψηλό εμπορικό έλλειμμα της χώρας. Λόγω του αυξημένου κινδύνου, η προπληρωμή του εμπορεύματος και μάλιστα εις ολόκληρον κατά το στάδιο της παραγγελίας αποτελεί πλέον συνηθισμένη πρακτική, ενώ οι επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν την αύξηση του κόστους που προκαλείται από την προπληρωμή των εμπορευμάτων αναγκάζονται να προχωρούν σε αύξηση του ύψους των παραγγελιών για να συγκρατήσουν το κόστος τους. Παράλληλα λόγω των Capital Controls, σημειώνονται καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των συναλλαγών με κίνδυνο σε ορισμένες περιπτώσεις να καταστήσουν άχρηστη την ετεροχρονισμένη παραλαβή του εμπορεύματος, προκαλώντας όχι μόνο οικονομική ζημιά αλλά και «απώλεια φήμης» για την επιχείρηση.

2.Καταθέσεις - ELA

Η μεγάλη εκροή καταθέσεων από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, περίπου 42 δις € το διάστημα Νοεμβρίου 2014 – Ιουνίου 2015, κατέστησε την επιβολή των Κεφαλαιακών Περιορισμών αναγκαίο κακό για την επιβίωση των τραπεζών. Σήμερα με τις καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα (επιχειρήσεις – νοικοκυριά) να διαμορφώνονται στα 119 δις €, η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί σε σημαντικό βαθμό, με την προ λίγων ημερών συμφωνία με τους Θεσμούς να δημιουργεί προσδοκίες επιστροφής μέρους των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα.

Ακόμη μία παράμετρος που καταδεικνύει την οριακή κατάσταση στην οποία είχαν υπεισέλθει οι τράπεζες, αποτελεί η έκτακτη ρευστότητα ύψους 89 δις € που είχαν αντλήσει από τον Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) τον Ιούλιο του 2015. Η συνολική εξάρτηση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος από τον ELA, μειώθηκε από τα 65,1 δις € του 2016, στο ποσό των 40,7 δις € τον Μάιο του 2017.

3. Δείκτης Κύκλου Εργασιών & Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο

Η σύγκριση των δωδεκάμηνων Ιουλίου 2014 - Ιουνίου 2015 / Ιουλίου 2015 -Ιουνίου 2016 (μέσοι όροι δεικτών δωδεκαμήνου), περίοδος κατά την οποία η επίδραση των κεφαλαιακών περιορισμών - Capital Controls - έγινε περισσότερο απτή, καταδεικνύει μία πτώση του ΔΚΕ στο Λιανικό Εμπόριο κατά 4,9%, ενώ η μείωση του Δείκτη Όγκου κυμάνθηκε στα επίπεδα του 3,3%. Η παρατηρούμενη βελτίωση του τελευταίου εννιαμήνου (Ιούλιος 2016-Μάρτιος 2017: τελευταία διαθέσιμα στοιχεία), επιβεβαιώνει την άποψη πως στη διάρκεια των πρώτων 12 μηνών από την επιβολή των Capital Controls η ένταση των αρνητικών επιπτώσεων στο τζίρο των επιχειρήσεων έφτασε στο αποκορύφωμά της.

4. Εξέλιξη Δεικτών Κύκλου Εργασιών στον τομέα του Χονδρικού Εμπορίου και του Εμπορίου Αυτοκινήτων πριν και κατά τη διάρκεια των Capital Controls

Η ανάλυση των στοιχείων του παραπάνω πίνακα καταδεικνύει την αντίθετη πορεία που κατέγραψε ο κύκλος εργασιών του Χονδρικού Εμπορίου, σε σχέση με τον αντίστοιχο της εμπορίας Αυτοκινήτων. Στο Χονδρικό Εμπόριο οι Κεφαλαιακοί Περιορισμοί άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους μέχρι και τα τέλη του προηγούμενου έτους, με συνέπεια η βελτίωση του καταγεγραμμένου τζίρου του κλάδου και συνεπώς της ρευστότητας των επιχειρήσεων να συντελεστεί μόλις στα τέλη του Α΄ Τριμήνου του τρέχοντος έτους.

Αντιθέτως και με εξαίρεση το πρώτο Τρίμηνο επιβολής των Capital Controls, οπότε ο τζίρος κυμάνθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο, η πώληση Αυτοκινήτων υπερέβη τα προ κεφαλαιακών περιορισμών επίπεδα (Β΄ Τρίμηνο 2015) ήδη από το τελευταίο τρίμηνο του 2015 (+8,3%). Μάλιστα, η προκύπτουσα σταθεροποιητική πορεία του δείκτη στη διάρκεια των τριών τελευταίων τριμήνων του 2016, διακόπτεται από την αναπάντεχα αξιοσημείωτη άνοδό του στο Α΄ Τρίμηνο του 2017. Παρόλη την επικρατούσα αβεβαιότητα της Αγοράς στο εν λόγω χρονικό διάστημα, η διοχέτευση μεγάλης ποσότητας αδρανών ρευστών στην πραγματική οικονομία κατευθύνθηκε προς το συγκεκριμένο κλάδο (Πώληση Αυτοκινήτων), ενώ η επένδυση σε διαρκή αγαθά φαίνεται πως αποτέλεσε επαρκές κίνητρο για το καταναλωτικό κοινό.

5. Εμπορικό ισοζύγιο αγαθών πριν και μετά τα Capital Controls

Η συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος αγαθών κατά 4,97 δις € κατά τη διάρκεια του 1ου έτους επιβολής των Capital Controls (Ιούλιος 2014-Ιούνιος 2015 / Ιούλιος 2015 - Ιούνιος 2016), βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στη δραματική μείωση των Εισαγωγών (-7,41 δις €), από τη στιγμή που η εξαγωγική δραστηριότητα υποχώρησε κατά 2,44 δις €. Στη διάρκεια του τελευταίου δεκαμήνου (Ιούλιος 2016 – Απρίλιος 2017), καταγράφεται βελτίωση σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο Ιουλίου 2015 – Απριλίου 2016, όσον αφορά στις Εξαγωγές κατά 2,12 δις €.

Μπορεί βεβαίως να παρατηρείται και ταυτόχρονη άνοδος των Εισαγωγών κατά 3,51 δις €, η συγκεκριμένη όμως εξέλιξη αποδίδεται στην αποκατάσταση σε μεγάλο βαθμό των όρων λειτουργίας και ρευστότητας της Αγοράς.

6. Κόκκινα Δάνεια

Η εκτόξευση των «μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων» (NPE’s) σε περίπου 105 δις €, προήλθε σε μεγάλο βαθμό και από την τραπεζική αργία στη διάρκεια του Ιουλίου 2015 και της συνεπαγόμενης αναστάτωσης που προκάλεσε η επιβολή των Κεφαλαιακών Περιορισμών. Η αβεβαιότητα που επικρατούσε τη δεδομένη περίοδο στην ουσία συνετέλεσε στην επικράτηση μίας άτυπης στάσης πληρωμών, εκ μέρους των δανειοληπτών.

7. Επιταγές – Τειρεσίας

Ένα σύνηθες συναλλακτικό μέσο της Αγοράς, εκείνο των επιταγών, δέχθηκε καίριο πλήγμα από την επιβολή των Capital controls. Η εν λόγω εξέλιξη «πάγωσε» στην ουσία την πραγματική οικονομία, που συνήθιζε να κινούνταν ευρέως με το συγκεκριμένο μέσο, καθώς αποτελούσε μέχρι πρότινος μια παράλληλη πίστωση μέσω της οποίας διακινούνται κάθε χρόνο περί τα 150 δις €. 

8. Τόνωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών στη διάρκεια των Capital Controls 

H επιβολή των Κεφαλαιακών Περιορισμών τόνωσε σε σημαντικό βαθμό τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, καθώς καταγράφηκε σημαντική αύξηση των τερματικών αποδοχής συναλλαγών καρτών (POS) κατά 100.930 (+79%), αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με κάρτες κατά 84 εκ. (+58%) και μεταφορές πίστωσης (+24%), αύξηση της αξίας άμεσων χρεώσεων για διενέργεια πάγιων πληρωμών κατά 3,2 δις € (+47%), αύξηση της αξίας συναλλαγών μέσω internet και mobile banking κατά 29% (+11,2 δις €) και 82% (+359 εκ. €) αντίστοιχα. Επιπλέον σύμφωνα με την ΕΕΤ καταγράφονται εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα απάτης τόσο σε όρους συναλλαγών όσο και σε όρους αξίας.

  iefimerida.gr
Name

Admin Says,736,Break News,10324,History,515,Humor-Σάτυρα-Κεντρίσματα,975,Interesting,2403,Movies,13,Nature-Travel,482,Reportage-Exclusive,69,Sience - Technology,536,Social Media,136,Sports,950,Video,29,Άρθρα,530,Αστυνομιία-Έγκλημα,1078,Βιβλία-Εκδόσεις,72,Γιώργος Φάκος,240,Διηγήματα,49,Ειδήσεις,11801,Ηealth - Μedicine,1155,Καταγγελίες,211,Λογοτεχνία,10,Λογοτεχνία.,5,Μαγειρική-συνταγές,687,Μουσική,194,Νίκος Ράμμος,237,Ομογένεια,862,Συγγραφείς,142,
ltr
item
TGBNEWS: Δύο χρόνια capital controls: Χτύπημα στο εμπόριο
Δύο χρόνια capital controls: Χτύπημα στο εμπόριο
https://1.bp.blogspot.com/-fvkma5UBDgw/WVDevE2eMJI/AAAAAAAB1jc/lwPutfnGtoA5RnsiPAr3pXr3IV2-D6ThwCLcBGAs/s640/ermou-agora-adeia-capital-708.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-fvkma5UBDgw/WVDevE2eMJI/AAAAAAAB1jc/lwPutfnGtoA5RnsiPAr3pXr3IV2-D6ThwCLcBGAs/s72-c/ermou-agora-adeia-capital-708.jpg
TGBNEWS
http://www.tgbnews.com/2017/06/capital-controls.html
http://www.tgbnews.com/
http://www.tgbnews.com/
http://www.tgbnews.com/2017/06/capital-controls.html
true
2038196663235419812
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy