Αποποίηση κληρονομιάς: Τι σημαίνει, με ποιον τρόπο γίνεται

SHARE:


*Του Μισέλ Αμπού - Χάντμπα

Τεράστια άυξηση στον αριθμό των αποποιήσεων κληρονομιάς παρατηρείται τα τελευταία έτη στην χώρα μας. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.
Συγκεκριμένα για το έτος 2013 καταγράφηκαν 29.199 αποποιήσεις κληρονομίας και έκτοτε η άνοδος ήταν συνεχής.
- Το 2014 καταγράφηκαν 41.388 αποποιήσεις
- Το 2015 έφτασαν τις 45.628
- Το 2016 καταγράφηκαν 54.422 και
- Το 2017 ο αριθμός τους εκτοξεύτηκε στις 135.000 αποποιήσεις κληρονομιάς

ΟΡΙΣΜΟΣ: Τι είναι η αποποίηση κληρονομιάς; Αποποίηση κληρονομιάς είναι η δήλωση του προσωρινού κληρονόμου ότι δεν δέχεται την κληρονομιά, ότι δηλαδή δεν επιθυμεί να γίνει οριστικός κληρονόμος

1) Εάν υφίσταται διαθήκη, πότε ξεκινά ο χρόνος της αποποίησης;

Στην περίπτωση που έχουμε επαγωγή από διαθήκη η προθεσμία ΔΕΝ αρχίζει πριν από τη δημοσίευση της διαθήκης.

2) Πώς γίνεται η αποποίηση της κληρονομιάς;

Η αποποίηση γίνεται με έγγραφη δήλωση. 

3) Που γίνεται η δήλωση για την αποποίηση της κληρονομιάς;

Η έγγραφη δήλωση γίνεται στη γραμματεία του αρμόδιου Ειρηνοδικείου (στην περιφέρεια του οποίου δηλαδή είχε την κατοικία του ή τη διαμονή του ο κληρονομούμενος κατά το χρόνο του θανάτου του), μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών τότε που ο κληρονόμος έλαβε γνώση της επαγωγής (ότι δηλαδή κατέστη προσωρινός κληρονόμος) και του λόγου της κληρονομιάς. Σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία του κατοικία στην αλλοδαπή ή που ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή όταν έμενε στην αλλοδαπή, η προθεσμία αυτή ανέρχεται στο ένα έτος.

Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος σε δήλωση διαμένει στην αλλοδαπή, η δήλωση μπορεί να υποβληθεί στο οικείο Ελληνικό Προξενείο. Οι προξενικές αρχές που παραλαμβάνουν τις δηλώσεις έχουν υποχρέωση να τις καταχωρούν την ίδια ημέρα στο οικείο υπηρεσιακό πρωτόκολλο και να τις αποστέλλουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με απόδειξη στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Ως ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης στην περίπτωση αυτή λογίζεται η αναγραφόμενη στη δήλωση ημερομηνία καταχώρισης στο υπηρεσιακό πρωτόκολλο της αρχής που την παραλαμβάνει.

4) Μπορεί να γίνει η αποποίηση της κληρονομιάς με αντιπρόσωπο;

Για αποποίηση που γίνεται με αντιπρόσωπο απαιτείται ειδική Πληρεξουσιότητα με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

5) Το δημόσιο μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομιά;

Το δημόσιο δεν μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομία που του έχει επαχθεί εξ αδιαθέτου.

6) Υπάρχει άκυρη αποποίηση της κληρονομιάς;

Ναι. Η αποποίηση κληρονομιάς είναι άκυρη:
Α) αν ο κληρονόμος έχει ρητά ή σιωπηρά δηλώσει ότι αποδέχεται την κληρονομία. Από τη σύνταξη απογραφής της κληρονομίας και μόνο δεν συνάγεται τέτοια δήλωση.
Β) αν γίνει μετά την πάροδο της προθεσμίας για αποποίηση. Αν περάσει η προθεσμία, η κληρονομία θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή. Η προθεσμία είναι ιδιαίτερα αυστηρή και επιφέρει της συνέπειες της αποδοχής εάν παρέλθει άπρακτη.
Γ) αν έγινε πριν από την επαγωγή ή από πλάνη ως προς το λόγο της επαγωγής.
Δ) αν έγινε υπό αίρεση ή προθεσμία ή για μέρος της κληρονομίας.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αποποιηθούμε μέρος της κληρονομιάς ή να αποποιηθούμε θέτοντας προϋποθέσεις. Κοντολογίς αποδοχή ή αποποίηση με εγκυρότητα μπορούμε να κάνουμε ΜΟΝΟ όταν καλούμαστε στην κληρονομιά ως κληρονόμοι. Εάν δεν έχουμε κληθεί ως κληρονόμοι, όσες δηλώσεις και αν κάνουμε είναι αυτοδίκαια άκυρες.

7) Ποιες είναι οι ενέργειες που θεωρούνται ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ του κληρονόμου;

Θετικές πράξεις είναι οι δηλωτικές πράξεις διαχείρισης της κληρονομιαίας περιουσίας από τον κληρονόμο. Τέτοιες ενέργειες είναι οι πράξεις νομής και κατοχής ενός ακινήτου, ή η κίνηση τραπεζικού λογαριασμού του θανόντος, ή η προσκόμιση των δικαιολογητικών που πιστοποιούν την κληρονομική του ιδιότητα με σκοπό την διαχείριση της κληρονομιαίας περιουσίας. Να επισημανθεί βέβαια ότι οι πράξεις του κληρονόμου με σκοπό την διακρίβωση του ενεργητικού και των χρεών της κληρονομιάς ΡΗΤΑ δε μπορεί να χαρακτηριστεί ως σιωπηρή δήλωση αποδοχής.

8) Μετά την αποποίηση της κληρονομιαίας περιουσίας, ποιες ημερομηνίες έχει ο επόμενος δικαιούχος – κληρονόμος για να αποποιηθεί και αυτός την περιουσία. Απο πότε αρχίζουν οι σχετικές ημερομηνίες;

Εδώ η απάντηση θα δοθεί με ένα παράδειγμα: Έστω ότι ο A πέθανε την 10η/4/2018. Ο Β είναι μοναδικός κληρονόμος του Α. Ο Β αποφασίζει να ασκήσει το δικαίωμα της αποποίησης και κάνει την αποποίηση στο Ειρηνοδικείο την 15/7/2018 (εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 4 μηνών). Ο επόμενος εγγύτερος συγγενής του Β, δηλαδή ο Γ, αρνείται με την σειρά του την επαγωγή σε αυτόν της κληρονομιαίας περιουσίας και θα κάνει αποποίηση και αυτός.

Η προθεσμία των 4 μηνών αρχίζει για αυτόν από την 15/7/2018 (δηλαδή από την ημέρα που ο Β έκανε την αποποίηση) ενώ για τον επόμενο εγγύτερο συγγενή (Δ) που επιθυμεί να αποποιηθεί, αρχίζει από την ημέρα που θα αποποιηθεί ο Γ και έχει επίσης προθεσμία 4 μηνών για να αποποιηθεί. 

9) Μπορεί να ακυρωθεί η αποποίηση της κληρονομιάς;

Καταρχάς η αποδοχή ή η αποποίηση της κληρονομίας είναι αμετάκλητη. Η αποδοχή ή η αποποίηση που οφείλεται σε πλάνη ή απειλή ή απάτη κρίνεται σύμφωνα με τις, διατάξεις για τις δικαιοπραξίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορεί να ακυρωθεί με τελεσίδικη διαπλαστική απόφαση μετά από κατάθεση αγωγής στα αρμόδια δικαστήρια.

10) Πότε παραγράφεται η αγωγή για να ακυρωθεί η αποποίηση της κληρονομιάς;

Η αγωγή για την ακύρωσή τους παραγράφεται μετά από έξι μήνες.

11) Τα ανήλικα τέκνα μπορούν να αποποιηθούν;

Τα ανήλικα τέκνα σύμφωνα με τον νόμο αποδέχονται πάντα την κληρονομιά με το ευεργέτημα της απογραφής**. Μπορούν όμως να αποποιηθούν την κληρονομιά μόνο μετά από δικαστικά απόφαση που παρέχει άδεια, επικαλούμενοι το λόγο που πρέπει να αποποιηθούν. Ο σημαντικότερος λόγος αποποίησης της κληρονομιάς είναι τα χρέη της κληρονομιάς τα οποία είναι συνήθως περισσότερα από το ενεργητικό της. Τη διαδικασία την κινούν οι έχοντες την επιμέλεια και γονική μέριμνα των τέκνων.

12) Ποιες είναι οι τάξεις κληρονομικής διαδοχής; Ποιες είναι οι τάξεις που κατά σειρά πρέπει να αποποιηθούν την κληρονομιά;

Α) 1η τάξη κληρονομικής διαδοχής: Οι κατιόντες του κληρονομούμενου: Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στην κληρονομιά καλούνται είτε να αποδεχτούν είτε να αποποιηθούν τα τέκνα του θανόντος, τα οποία κληρονομούν κατ’ισομοιρία, δηλαδή στο ίδιο ποσοστό.

Β) 2η τάξη κληρονομικής διαδοχής: Εφόσον δεν υπάρχουν κληρονόμοι πρώτης τάξης(τέκνα και εγγόνια του θανόντος) τότε ακολουθούν οι κληρονόμοι δεύτερης τάξης. Στη δεύτερη τάξη καλούνται μαζί οι γονείς του κληρονομουμένου, οι αδελφοί, καθώς και τέκνα και έγγονοι αδελφών που έχουν πεθάνει πριν απ` αυτόν. Πρακτικά στη δεύτερη τάξη εμφανίζονται οι γονείς και τα αδέλφια του θανόντος. Εάν τα αδέλφια έχουν πεθάνει πριν από αυτόν τότε εμφανίζονται τα τέκνα των αδελφών (ανήψια) και αντίστοιχα τα εγγόνια αυτών τα οποία όμως αποκλείονται από την κληρονομιά εφόσον υπάρχουν τέκνα αδελφών (δηλαδή ανήψια).

Γ) 3η τάξη στην κληρονομικής διαδοχής: Στην τρίτη τάξη καλούνται οι παππούδες και οι γιαγιάδες του κληρονομουμένου και από τους κατιόντες τους τα τέκνα και οι έγγονοι, δηλαδή οι θείοι(τέκνα των παππούδων) και τα εξαδέλφια (έγγονοι παππούδων) του θανόντος.

Δ) 4η τάξη στην κληρονομική διαδοχή Στην τέταρτη τάξη καλούνται οι προπαππούδες και οι προγιαγιάδες του κληρονομουμένου. Οι προπαππούδες και οι προγιαγιάδες που ζούν κατά το χρόνο της επαγωγής κληρονομούν κατ` ισομοιρία ανεξάρτητα αν ανήκουν στην ίδια ή σε διάφορες γραμμές.

13) Ποιους φόρους γλιτώνει ο κληρονόμος με την αποποίηση της κληρονομιάς;

- Την πληρωμή του φόρου κληρονομιάς
- Την πληρωμή του ετήσιου ΕΝΦΙΑ που συνεπάγεται η κατοχή των ακινήτων που αποκτά ο κληρονόμος
- Την πληρωμή τεκμηρίων
- Την πληρωμή υψηλού φόρου εισοδήματος
- Τα βάρη που φέρουν τα ακίνητα.

Σε πολλές περιπτώσεις τα ακίνητα βαρύνονται με προσημειώσεις και υποθήκες λόγω δανείων που έχουν λάβει οι θανόντες. Με την αποδοχή οι κληρονόμοι δεν αποδέχονται μόνο την περιουσία, αποδέχονται και τα βάρη που αυτή φέρει πάνω της.

** Ευεργέτημα της αποδοχής: (Ευεργέτημα απογραφής είναι η διαδικασία αποδοχής της κληρονομιάς χωρίς να ενωθούν η περιουσία του θανόντος με την περιουσία του κληρονόμου. Ωστόσο, ο κληρονόμος δεσμεύεται με την ανάληψη υποχρέωσης εκκαθάρισης της κληρονομιάς ρευστοποιώντας το ενεργητικό για την αποπληρωμή των χρεών).

*Ο Μισέλ Αμπού-Χάντμπα είναι δικηγόρος και μέλος της Ν.Ε. Κινήματος Αλλαγής Ηλείας.
Name

Admin Says,739,Break News,10312,History,594,Humor-Σάτυρα-Κεντρίσματα,1067,Interesting,2867,Movies,13,Nature-Travel,625,Reportage-Exclusive,68,Sience - Technology,592,Social Media,138,Sports,1106,Video,29,Άρθρα,630,Αστυνομιία-Έγκλημα,1567,Βιβλία-Εκδόσεις,76,Γιώργος Φάκος,318,Διηγήματα,49,Ειδήσεις,13502,Ηealth - Μedicine,1411,Καταγγελίες,209,Λογοτεχνία,20,Λογοτεχνία.,8,Μαγειρική-συνταγές,932,Μουσική,226,Νίκος Ράμμος,251,Ομογένεια,918,Συγγραφείς,155,
ltr
item
TGBNEWS: Αποποίηση κληρονομιάς: Τι σημαίνει, με ποιον τρόπο γίνεται
Αποποίηση κληρονομιάς: Τι σημαίνει, με ποιον τρόπο γίνεται
https://1.bp.blogspot.com/-d1WU-yNTJ5E/W7NTZJQhyoI/AAAAAAADDMc/y3hPDhnh_BkXhW1HgbNfxsoc0BrS_AvbQCLcBGAs/s640/shutterstock_741385093-810x540.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-d1WU-yNTJ5E/W7NTZJQhyoI/AAAAAAADDMc/y3hPDhnh_BkXhW1HgbNfxsoc0BrS_AvbQCLcBGAs/s72-c/shutterstock_741385093-810x540.jpg
TGBNEWS
https://www.tgbnews.com/2018/10/blog-post_52.html
https://www.tgbnews.com/
https://www.tgbnews.com/
https://www.tgbnews.com/2018/10/blog-post_52.html
true
2038196663235419812
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy