Διοικητές Νοσοκομείων: Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη! Όλα τα προσόντα-Τον Οκτώβριο η τοποθέτησή τους

SHARE:


Στον αέρα βγήκε η προκήρυξη για τους Διοικητές Νοσοκομείων η οποία αναμενόταν εδώ και καιρό με τις φημολογίες να δίνουν και να παίρνουν.

Χωρίς συνέντευξη και ηλικία

Δύο είναι τα βασικά στοιχεία που κυριαρχούν στην προκήρυξη. Ότι δεν γίνεται σαφές αν θα γίνει συνέντευξη με τους υποψηφίους, αφού όπως σημειώνεται, θα παραδοθεί ένας κατάλογος αξιολόγησης στον υπουργό Υγείας ο οποίος και θα αποφασίσει. Επίσης δεν τίθεται ηλικιακό όριο στην προκήρυξη, στοιχείο βεβαια που είχε καταστρατηγηθεί πλήρως σε προηγούμενες προκηρύξεις. Όπως είχε γράψει το HealthReport.gr βασικό προσόν που απαιτείται είναι το πτυχίο ΑΕΙ ενώ θα συνεκτιμηθούν οι σπουδές σε σχετικά με τη Διοίκηση και την υγεία, αντικείμενα.
Αξιοσημείωτο είναι πως δεν έχουν τεθεί ηλικιακά όρια!

Ειδικότερα τα όσα αναφέρει η προκήρυξη για τους νέους Διοικητές Νοσοκομείων έχει ως εξής:

-Απαραίτητο προσόν που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχο ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο του εξωτερικού. Συνεκτιμώνται μεταπτυχιακοί τίτλοι, με έμφαση στη διοίκηση, τα οικονομικά, την πληροφορική μονάδων υγείας, η εμπειρία διοίκησης με έμφαση στις μονάδες υγείας, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση.

Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

α. Αίτηση με τα στοιχεία του αιτούντος και την θέση ή τις θέσεις για τις οποίες εκδηλώνεται ενδιαφέρον.
β. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή).
γ. Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986) περί μη ύπαρξης τελεσίδικης ποινικής καταδίκης και περί μη ύπαρξης κωλύματος διορισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8, του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 29/Α’/2007). Δεν δύναται να υποβάλει αίτηση για τις αναφερόμενες θέσεις Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή όποιος εργάζεται ή υπηρετεί στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο για το οποίο προκηρύσσεται η θέση, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του ν. 3329/2005, άρθρο 7, παρ. 7, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο ενδέκατο του ν. 4118/2013 (ΦΕΚ 32/Α’/2013).

Η παραπάνω διάταξη διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει για τους υπηρετούντες Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., των οποίων η θητεία λήγει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για την ίδια θέση του ίδιου Νοσοκομείου στο οποίο υπηρετούν ως Διοικητές ή Αναπληρωτές Διοικητές.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μια αίτηση σε μία μόνο Υγειονομική Περιφέρεια, για μέχρι δύο νοσοκομεία και έως δύο θέσεις (Διοικητή ή/και Αναπληρωτή Διοικητή) σε κάθε νοσοκομείο από τις αναφερόμενες κενές ή κενούμενες θέσεις στην παρούσα. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην έδρα της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο.

Οι Υγειονομικές Περιφέρειες καταχωρούν τις αιτήσεις σε συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση και τις αποστέλλουν στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης (Υπουργείο Υγείας, Αριστοτέλους 17, ΤΚ 104 33, Αθήνα), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Η Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφίων που θα διαβιβαστούν σε αυτήν.

Στη συνέχεια συντάσσει κατάλογο αξιολόγησης και εισηγείται στον Υπουργό Υγείας, ο οποίος και διορίζει τους Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές. Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, βάσει του Βιογραφικού Σημειώματος του υποψηφίου που θα επιλεγεί, καθώς και το απόσπασμα ποινικού Μητρώου, θα προσκομιστούν αρμοδίως με το διορισμό.

Η προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) και λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας και ώρα 15:00 και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα κατά την ίδια ώρα.

Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία επιλογής για τις θέσεις Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων ΕΣΥ, με βάση την παρούσα προκήρυξη, ενημερώνονται ότι, σε περίπτωση επιλογής τους, οι συνυποψήφιοί τους δικαιούνται να έχουν – μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης προς το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού Νομικών Προσώπων (Τμήμα Β’) – πρόσβαση στα δικαιολογητικά/στοιχεία, τα οποία έχουν υποβάλει.

www.healthreport.gr

Στα μέσα Οκτωβρίου τοποθετούνται οι νέοι Διοικητές 

Οι νέοι Διοικητές, σύμφωνα με πληροφορίες του iatropedia.gr, αναμένεται να αναλάβουν καθήκοντα μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, ενώ προχωρά ταχύτατα η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού η οποία αναμένεται μέσα σ' αυτή την εβδομάδα. Θα ακολουθήσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων και στη συνέχεια η Επιτροπή που έχει προσδιοριστεί από τον υπουργό, θα εξετάσει τις αιτήσεις με βάση τα κριτήρια και προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν.

Στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων θα μετρήσουν, η εμπειρία στη δημόσια διοίκηση, η αποφασιστικότητα να προωθήσουν αλλάγες, η εργατικότητα και οι γνώσεις στο management και τα οικονομικά. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια άλλα ... μη αναμενόμενα κριτήρια, τα οποία έχει θέσει ο υπουργός και οποία αποκάλυψε σε προσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

COMMENTS

Name

Admin Says,712,Break News,9719,History,597,Humor-Σάτυρα-Κεντρίσματα,1069,Interesting,2958,Nature-Travel,640,Sience - Technology,610,Video,27,Αστυνομιία-Έγκλημα,1658,Γιώργος Φάκος,342,Ειδήσεις,13814,Ηealth - Μedicine,1469,Μαγειρική-συνταγές,994,Νίκος Ράμμος,242,Ομογένεια,904,
ltr
item
TGBNEWS: Διοικητές Νοσοκομείων: Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη! Όλα τα προσόντα-Τον Οκτώβριο η τοποθέτησή τους
Διοικητές Νοσοκομείων: Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη! Όλα τα προσόντα-Τον Οκτώβριο η τοποθέτησή τους
https://2.bp.blogspot.com/-MTR_hGZcW8o/XYAKNCXRGFI/AAAAAAADtvk/spXhwB36BtoLsDJfHcDWuM2Es4UzGOEdQCLcBGAsYHQ/s640/doctor-1228627_960_720.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-MTR_hGZcW8o/XYAKNCXRGFI/AAAAAAADtvk/spXhwB36BtoLsDJfHcDWuM2Es4UzGOEdQCLcBGAsYHQ/s72-c/doctor-1228627_960_720.jpg
TGBNEWS
https://www.tgbnews.com/2019/09/blog-post_176.html
https://www.tgbnews.com/
https://www.tgbnews.com/
https://www.tgbnews.com/2019/09/blog-post_176.html
true
2038196663235419812
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy